R. M. QULİYEV

 

YERQURULUŞU.

TORPAQ BAZARI VƏ TORPAQ EHTİYATLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ

 II cild

 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən ali təhsil müəssisələrində bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün dərslik kimi təsdiq edilmişdir

 

  

 

BAKI – “MBM” – 2008

 

 

 

Elmi redaktor: Azərbaycan Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin sədri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, akademik Q.Ş.Məmmədov

 Əsərə rəy verənlər:

●  Gürcüstan Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin sədri, Gürcüstan EA-nın müxbir üzvü, Gürcüstan Dövlət Aqrar Universitetinin professoru T.F.Uruşadze
●  AKTA-nın Aqrar menecment və marketinq kafedrasının professoru İ.V.Əhmədov

 

Ramiz Mirmahmud oğlu Quliyev. Yerquruluşu. Torpaq bazarı və torpaq ehtiyatlarının idarə edilməsi. II cild. –Bakı, “MBM”, 2008. - 316 səhifə (ali təhsil müəssisələrinin tələbələri üçün dərslik və dərs vəsaitləri).

      Dərslik bazar iqtisadi münasibətləri şəraitində torpaq ehtiyatlarının idarə edilməsinin nəzəriyyəsinə və praktikasına həsr edilmişdir. Burada torpaq bazarını tənzimləyən hüquqi mənbələr açıqlanır, torpaq üzərində mülkiyyət hüququ, mülkiyyətin növləri, formaları, torpaq mülkiyyətçisi olmayan şəxslərin torpaq hüquqları, ölkənin torpaq bazarında həyata keçirilən əqdlərin normativ-hüquqi əsasları şərh olunur. Dərslikdə həmçinin torpaq ehtiyatlarının dövlət idarəetməsinin müddə­aları, sistemi, üsulları və mexanizmləri göstərilir, torpaq ehtiyatlarının idarəedilməsinin dünya təcrübəsinə ekskurs edilir.
      Əsərdə həmçinin torpaq qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyətin növləri şərh edilir, torpaq mübahisələrinin həlli yolları verilir.
      Dərsliyin nəşri Almaniya Texniki Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin AKTA ilə birgə icra etdikləri “Cənubi Qafqazda aqrar sahədə tələbələrin təhsili və müəllimlərin təkmilləşdirilməsinə dəstək layihəsi” çərçivəsində həyata keçirilmişdir.

  

MÜNDƏRİCAT

GİRİŞ

5

 BÖLMƏ 1. TORPAQ  EHTİYATLARININ  İDARƏ EDİLMƏSİNİN ƏSASLARI

8


Fəsil I. Azərbaycan Respublikasının torpaq ehtiyatları və onların idarə edilməsinin məzmunu və müddəaları

8

1.1. Azərbaycan Respublikasının torpaq ehtiyatları idarəetmə obyekti kimi*

8

1.2. Azərbaycanda torpaq ehtiyatlarının idarə edilməsinin məzmunu və müddəaları

28

1.3. Torpaq ehtiyatlarının idarə edilməsini həyata keçirən orqanlar*

37


BÖLMƏ 2. TORPAQ EHTİYATLARININ İDARƏ EDİLMƏSİNİN BAZAR TƏNZİMLƏNMƏSİ

54


Fəsil II. Azərbaycan  Respublikasında  torpaq   bazarı
54
2.1. Torpaq bazarı anlayışı 54
2.2. Torpaq bazarının obyektləri 59
2.3. Torpaq bazarının subyektləri 64
2.4. Azərbaycanda torpaq bazarını tənzimləyən hüquqi mənbələr 68
2.5. Torpaq bazarının formalaşmasının Azərbaycan və xarici modelləri 73

Fəsil III. Azərbaycan Respublikasında bazar münasibətləri şəraitində torpaq üzərində mülkiyyət hüququ, mülkiyyətin növləri və formaları
79
3.1. Torpaq bazarı şəraitində torpaq üzərində mülkiyyət hüququ anlayışı 79
3.2. Torpaq üzərində mülkiyyətin növləri və formaları 91

Fəsil IV. Azərbaycan Respublikasında torpaq sahələrinin mülkiyyətçisi olmayan şəxslərin torpaq hüquqları
100
4.1. Torpaqdan istifadə hüququ 100
4.2. Torpaq sahələrinin icarəsi 102
4.3. İpoteka hüququ 110
4.4. Torpaq sahəsi üzərində servitutlar 111
4.5. Uzufrukt 115

Fəsil V. Azərbaycan Respublikasının torpaq bazarında əqdlər, bazarda yaranan hüquqların rəsmiləşdirilməsi qaydaları
117
5.1. Torpaqla bağlı əqdlərin ümumi xarakteristikası 117
5.2. Torpaq sahələrinin alqı-satqısı 122
5.3. Torpaq sahələrinin torpaq hərracları və müsabiqələrində alqı-satqısı 126
5.4. Torpaq sahəsinin nizamnamə (pay) fonduna verilməsi 130
5.5. Torpaq sahəsinin ipotekası 132
5.6. Torpaq sahəsinin dəyişdirilməsi 133
5.7. Torpaq sahəsinin bağışlanması 135
5.8. Torpaq sahəsinin vərəsəlik qaydasında başqasına keçməsi 139
5.9. Torpaq sahəsi üzərində istifadə və icarə hüquqlarının başqasına keçməsi 144
5.10. Torpaq sahəsinin rentası və qanunla nəzərdə tutulmuş digər əqdlər 146
5.11. Torpaq bazarında yaranan hüquqların rəsmiləşdirilməsi qaydaları* 154

BÖLMƏ 3. TORPAQ EHTİYATLARININ İDARƏ EDİLMƏSİNİN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİ
165

Fəsil VI. Azərbaycan Respublikasının torpaq ehtiyatlarının idarə edilməsində təşkilati təbirlər
165
6.1. Torpaqların texniki uçotu 165
6.2. Dövlət torpaq kadastrı və monitorinqi 167
6.3. Yerquruluşu* 176
6.4. Torpağa hüququn məhdudlaşdırılması və torpaq hüququna xitam 185
6.5. Torpaqların rekultivasiyası, konservasiyası və sağlamlaşdırılması 187
6.6. Torpaqların səmərəli istifadəsinə və mühafizəsinə dair proqramların hazırlanması 193

Fəsil VII. Azərbaycan Respublikasında torpaq ehtiyatlarının idarə edilməsinin iqtisadi təminatı
198
7.1. İqtisadi stimullaşdırma 198
7.2. İqtisadi müdafiə 200
7.3. Torpaq vergisi 202
7.4. İcarə haqqı 213
7.5. Torpağın normativ qiyməti 215
7.6. Torpağın bazar qiyməti 231

FƏSİL VIII. Azərbaycan Respublikasının torpaq ehtiyatlarının idarə edilməsinin hüquqi təminatı
233
8.1. Torpaq qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyət və onun növləri 233
8.2. Torpaqların istifadəsi və mühafizəsi sahəsində  inzibati məsuliyyət 241
8.3. Torpaqların istifadəsi və mühafizəsi sahəsində  cinayət məsuliyyəti 247
8.4. Torpaq qanunvericiliyinin pozulmasına görə intizam məsuliyyəti 249
8.5. Torpaq qanunvericiliyinin pozulmasına görə əmlak məsuliyyəti 250
8.6. Torpaq mübahisələri və onların təsnifatı 256
8.7. Torpağa hüququn məhkəmə qaydasında müdafiəsi 257

Ədəbiyyat siyahısı
264

ƏLAVƏLƏR
268

 

Endir