Maddə 13. Mülkiyyət

      I. Azərbaycan Respublikasında mülkiyyət toxunulmazdır və dövlət tərəfindən müdafiə olunur.
      II. Mülkiyyət dövlət mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyət və bələdiyyə mülkiyyəti növündə ola bilər.
      III. Mülkiyyətdən insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları, cəmiyyətin və dövlətin mənafeləri, şəxsiyyətin ləyaqəti əleyhinə istifadə edilə bilməz.

№ 00.
12 noyabr 1995-ci il.
Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusunda dərc edilmişdir
(31 iyul 1997-ci il, № 1)